Psychosociale groepsinterventie na preventieve borstverwijdering

Het preventief laten verwijderen van de borsten is ingrijpend. Om vrouwen en partners hierbij te begeleiden wordt er een interventie ontwikkeld.

Vrouwen die erfelijk belast zijn en daardoor een groter risico lopen op borstkanker, kunnen ervoor kiezen hun borsten preventief te laten verwijderen. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. De psychosociale nazorg voor deze vrouwen is echter beperkt. Daarom is er een psychosociale groepsinterventie ontwikkeld. Deze duurt kort, en bestaat uit groepsbijeenkomsten voor de vrouwen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de partners.

Wat is de aanleiding voor dit project?
De psychosociale nazorg voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker die preventieve mastectomie hebben ondergaan is beperkt, terwijl uit diverse studies blijkt dat 20-30% van de patiënten problemen rapporteert waarvoor professionele ondersteuning geïndiceerd is. Het doel van dit project is om vrouwen die problemen ervaren na preventieve mastectomie psychosociale begeleiding aan te bieden.
Deze groepsinterventie zal bijdragen aan een meer adaptieve coping van vrouwen en hun partners die te maken hebben met de erfelijke belasting van borstkanker in het gezin. Zij kunnen hierdoor een verbetering in de communicatie ervaren en een betere omgang met angst en stressklachten .

Hoe wordt het project uitgevoerd?
In maand 1-3 is er een draaiboek ontwikkeld op basis van bestaande draaiboeken van collega’s uit andere binnen- en buitenlandse ziekenhuizen die een soortgelijk zorgprogramma aanbieden voor andere (erfelijke) ziektes al dan niet gerelateerd aan borstkanker. Door middel van aanvullend wetenschappelijke literatuuronderzoek, inter- en supervisie van collega experts is het draaiboek verder aangescherpt. Na de bijeenkomsten zijn de programma’s per thema verder aangepast gedurende maand 4-12 op basis van de tot dan toe opgedane ervaring.
Iedere bijeenkomst wordt er vooraf overlegd door de desbetreffende psychologen en maatschappelijk werker over de stand van zaken en bijzonderheden rondom de groep. Het programma wordt dan doorgenomen en na afloop wordt hierop gereflecteerd. Na afloop van alle series bijeenkomsten komt het projectteam weer bij elkaar voor de eindevaluatie en zal het draaiboek worden afgerond.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?

Met alle vrouwen is door een van de psychologen een telefonische intake gehouden, om vast te stellen of de vrouwen in de groep zouden passen, en of de groep ook paste bij de verwachtingen van de vrouwen zelf.
Het programma van acht groepsbijeenkomsten heeft nu twee maal plaatsgevonden. Ook is een partnergroep afgerond.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?

Het project vult een lacune in het bestaande psychosociale zorgaanbod voor BRCA-mutatiedraagsters en hun partners. De groep biedt deelnemers de gelegenheid om herkenning en erkenning van de problematiek te vinden bij lotgenoten. Daarnaast biedt de groep sociale steun, waardoor deelnemers zich minder geïsoleerd voelen. Het uitwisselen van ervaringen hielp de deelnemers bovendien om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke dynamiek van het omgaan met problemen.