Fysieke fitheid en welzijn bij uitgezaaide borstkanker: Ontwikkeling van een bewegingsgericht programma op maat

Het valt niet mee om je goed te voelen, als je weet dat je niet meer beter wordt. Sommige patiënten met borstkanker kunnen niet meer genezen. In de tijd die zij nog hebben, volgen ze een behandeling die er op gericht is de ziekte te vertragen. Het behouden van de kwaliteit van leven is van groot belang, maar een moeilijke opgave. Naast pijn (37-78%), klagen deze patiënten over zich ‘zwak voelen' (31%), ‘vermoeidheid' (37-92%) en ‘noodzaak tot rusten' (43%). Vrouwen die lichamelijk fit zijn, hebben (gemiddeld) minder last van vermoeidheid en een betere kwaliteit van leven. Er zijn zelfs aanwijzingen, dat deze vrouwen langer leven, ook als zij borstkanker in een vergevorderd stadium hebben. Naast het bewijs voor deze positieve effecten van lichamelijke training, voelen fitte vrouwen zich (gemiddeld) meer ontspannen.

Het huidige aanbod van revalidatieprogramma’s voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker is klein en gefragmenteerd. Dit terwijl de landelijke richtlijn het belang van revalidatie in de palliatieve fase erkent. Dit project richt zich op de fysieke fitheid en welzijn van uitgezaaide borstkankerpatiënten door de ontwikkeling van een lichaamsgericht programma (interventies) met een nadruk op bewegen.
Uitgangspunt hierbij is zorg op maat, ook wel ‘personalized medicine’ genoemd. Het specifiek afstemmen van aard, vorm en intensiteit van beweegprogramma’s op de individuele wensen en vermogens van een patiënt. Hierbij staat het verwezenlijken van persoonlijke doelen voorop.

Wat is het doel van dit project?
Het doel van het project is de kwaliteit van leven van uitgezaaide borstkankerpatiënten te vergroten door hun fysieke fitheid en welzijn te bevorderen.
Dit zal worden gedaan door middel van de volgende stappen:
1. het inventariseren van behoeften en wensen van vrouwen met uitgezaaide borstkanker
2. op basis daarvan het ontwikkelen van het interventieprogramma
3. het evalueren van dit programma qua haalbaarheid en effect
4. het regionaal uitrollen van het programma.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Het project zal in een aantal fasen worden uitgevoerd. Als eerste worden interviews gehouden met patiënten, zorgaanbieders en verwijzers. Ook wordt gekeken welke interventies er beschikbaar zijn. Op basis daarvan zal een programma worden ontwikkeld, bestaande uit beweeginterventies en ontspanning.
Fase twee bestaat uit het evalueren van het programma bij 40 patiënten uit regionale ziekenhuizen. Tenslotte volgt de implementatiefase, waarbij fysiotherapeuten worden opgeleid en het programma regionaal wordt aangeboden.

Wat zijn de te verwachten resultaten?
Het project zal helder inzicht geven in de behoeften en wensen ten aanzien van interventies gericht op de fysieke fitheid van patiënten met gevorderde borstkanker.

Wat is de impact en relevantie voor de borstkankerpatiënt?
De beweeg- en ontspanningsinterventie die wordt ontwikkeld en geïmplementeerd zal de fysieke fitheid en welzijn van patiënten met uitgezaaide borstkanker bevorderen én bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.