Vroege opsporing borstkanker bij vrouwen met dichte borstdensiteit

Vrouwen met een zeer hoge mammografische densiteit van het borstweefsel hebben hogere kans op borstkanker als vrouwen met een lage densiteit. Eventueel aanwezige borsttumoren zijn op een röntgenfoto moeilijk te ontdekken. Deze vrouwen zijn mogelijk gebaat bij MRI.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Vrouwen met een zeer hoge mammografische densiteit van het borstweefsel (veel klier- en bindweefsel in de borst, weinig vetweefsel) hebben een 3-6 keer zo hoge kans op borstkanker als vrouwen met een lage densiteit. Mammografische densiteit is dus één van de belangrijkste risicofactoren voor borstkanker. Bovendien zijn eventueel aanwezige borsttumoren veel moeilijker te ontdekken bij deze vrouwen, doordat het dense borstweefsel de aanwezigheid van borstkanker op een röntgenfoto kan verbergen. Deze vrouwen zijn daarom mogelijk gebaat bij borstonderzoek met gevoelige apparatuur, zoals MRI.

Hoe wordt/is het project uitgevoerd?
Het doel van de DENSE-studie is om bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met dense borstweefsel die deelnemen aan het 2-jaarlijkse bevolkingsonderzoek te onderzoeken, of tumoren eerder ontdekt kunnen worden met een combinatie van MRI en mammografie dan met mammografie alleen. Ook wordt onderzocht of bij het MRI onderzoek niet teveel vrouwen onnodig worden verwezen voor nader onderzoek en of de baten opwegen tegen de kosten. De DENSE-studie richt zich op vrouwen die meedoen met het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen komen in aanmerking voor de studie wanneer ze zeer dense borstweefsel hebben én geen verdachte afwijking op het mammogram is te zien. Ongeveer 4700 vrouwen zullen willekeurig, op basis van loting, geselecteerd en uitgenodigd worden voor aanvullend MRI onderzoek. Het streven is om na dit eerste MRI onderzoek nog 2 MRI onderzoeken te doen, elke keer na de reguliere screeningsronde. De resultaten in deze groep worden vergeleken met die van het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Ruim 65% van de vrouwen die uitgenodigd werden voor de studie, hadden interesse in deelname. Nagenoeg alle benodigde 4700 MRI’s zijn uitgevoerd. De hoofduitkomst van het onderzoek heeft betrekking op de vraag of bij vrouwen, die met MRI gescreend werden, het percentage intervalkankers (borstkankers die tussen twee screeningsronden in gediagnosticeerd worden) lager is dan bij de controlegroep. Om dit te kunnen bepalen moeten alle deelneemsters het interval van twee jaar doorlopen hebben. Een artikel dat het onderzoeksontwerp van de studie beschrijft is inmiddels verschenen in het internationaal toonaangevende tijdschrift Radiology (2015).
Na het einde van de inclusie zal het ongeveer twee jaar duren voordat de conclusies van de DENSE-studie verwacht kunnen worden. Dit betreft het verschil in percentage intervaltumoren tussen MRI groep en controlegroep, waarmee de kosten-effectiviteit onderzocht kan worden.
Dit percentage moet in de MRI groep lager zijn dan in de controlegroep om als effectief te kunnen gelden. Om dit te kunnen bestuderen moeten alle deelneemsters het 2-jaar durende interval (tot het volgende reguliere borstkankerscreeningsonderzoek) doorlopen, en de data van de DENSE trial moeten vervolgens gekoppeld worden met die van de kankerregistratie.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Het project zal laten zien of MRI van aanvullende waarde is binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dense borstweefsel. Ook zullen de mogelijke nadelen in termen van bijvoorbeeld fout-positieve uitslagen (verwijzingen voor nadere diagnostiek waarbij uiteindelijk geen sprake blijkt te zijn van borstkanker) en kosten in beeld worden gebracht. Als de voordelen opwegen tegen de nadelen kan dit leiden tot het aanpassen van de huidige screening en ervoor zorgen dat meer borsttumoren in een vroeger stadium ontdekt worden.