Ouderen en borstkanker

Hebben ouderen met borstkanker andere voorkeuren qua behandeling dan jongeren?

Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?
Er was vrij weinig bekend over de voorkeuren van oudere borstkanker patiënten over de behandeling, ondanks dat ongeveer 40% van alle borstkankerpatiënten 65 jaar of ouder is. Deze FOCUS op Keuze studie onderzocht of oudere patiënten andere redenen hebben dan jongere patiënten om te kiezen voor een borstsparende of een borstverwijderende operatie. Ook onderzocht men de verschillen in de bereidheid van jonge en oudere patiënten om chemotherapie of hormoontherapie te ondergaan. Verder ging men na in hoeverre jongere en oudere patiënten betrokken willen worden bij beslissingen over hun behandeling en hoeveel informatie zij wensen te ontvangen.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Alle patiënten van 40 jaar en ouder met een diagnose borstkanker werden gevraagd om deel te nemen. Deelnemers ontvingen vragenlijsten voor en na de operatie. Een deel van de patiënten werd geïnterviewd.

Wat zijn de resultaten?
Samengevat is gebleken dat oudere vrouwen vaker aanvullende chemotherapie en hormoontherapie weigeren dan jongere vrouwen. Ook de redenen om niet voor chemotherapie te kiezen verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Waar jongere vrouwen de bijwerkingen als voornaamste reden noemden om niet voor chemotherapie te kiezen, noemden oudere deelnemers daarnaast nog andere factoren (o.a. behouden van hun onafhankelijkheid en huidige kwaliteit van leven) die hun keuze voor geen chemotherapie beïnvloedden.
Echter, ongeveer 60% van de oudere vrouwen vindt een vervolgbehandeling wel de moeite waard. Jongere en oudere deelnemers noemden dezelfde redenen (zoals bijvoorbeeld ‘wil overleven/geen recidief krijgen’) om wel voor een vervolgbehandeling te kiezen. Wanneer gevraagd werd hoeveel baat de behandeling met chemotherapie/hormoontherapie zou moeten opleveren, in termen van extra ziekte-vrije overleving, om op te wegen tegen de bijwerkingen van de behandeling, bleken er geen significante verschillen te zijn tussen oudere en jongere vrouwen ten aanzien van beide therapieën.
Ook vond men dat zowel jongere als oudere deelnemers over het algemeen graag betrokken willen worden bij het nemen van de beslissing over hun behandeling.

Naast de patiënten studie is ook een survey onder clinici uitgevoerd, om daarmee de derde onderzoeksvraag te ondersteunen (Inzicht geven in de mogelijke aanpak om te verzekeren dat de oudere patiënte de behandeling en informatie van voorkeur krijgt). Het is van belang bij de implementatie van nieuwe voorstellen of zelfs richtlijnen inzicht te hebben in de ideeën die onder professionals leven, om eventuele barrières weg te kunnen nemen.
Er zijn 167 borstkankerspecialisten (oncologisch chirurgen, medisch oncologen en radiotherapeut-oncologen) geïncludeerd in dit onderzoek. De survey omvatte beschrijvingen van een denkbeeldig, oudere vrouw met borstkanker. Na het lezen van de scenario’s, die ook gedetailleerde medische informatie over de patiënt omvatten, werden de specialisten gevraagd welk behandeladvies zij zouden geven. Met deze studie wordt onder andere onderzocht wat de invloed van leeftijd en mate van functioneren van een patiënt is op het behandeladvies van de verschillende specialisten.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Door dit onderzoek is men meer te weten te komen over de voorkeuren van oudere patiënten, en de mogelijke verschillen tussen jongere en oudere patiënten. Oudere vrouwen weigeren vaker aanvullende chemotherapie en hormoontherapie dan jongere vrouwen. Ook de redenen om niet voor chemotherapie te kiezen verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Dit onderzoek bij aan de optimalisering van de kwaliteit van de zorg voor oudere patiënten met borstkanker.