Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.pinkribbon.nl, www.pinkribbon.nl/blog en voorpinkribbon.nl

De website www.pinkribbon.nl, www.pinkribbon.nl/blog en voorpinkribbon.nl (“Websites”) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Pink Ribbon, gevestigd aan Delflandlaan 17, 1062 EA te Amsterdam. (“Pink Ribbon”).

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op je bezoek aan en je gebruik van deze Websites, als ook op de via of op deze Websites aan je ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“Informatie”).
Door je bezoek en gebruik van deze Websites gaat je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Pink Ribbon wijst je erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Pink Ribbon adviseert je om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in februari 2017.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als medisch advies. Voor medisch advies dient altijd een arts te worden geraadpleegd. Pink Ribbon zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie op deze Websites en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de Websites en/of de Informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Websites en/of Informatie actueel, compleet of accuraat zijn.

Links met andere websites
Deze Websites bevat links naar externe internetpagina's. Pink Ribbon is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Websites. Onze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en Cookieverklaring
Pink Ribbon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Websites volgens de Privacy- en Cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Pink Ribbon.

Bezoekers mogen de Websites en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Websites of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Websites in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Websites en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pink Ribbon.

Benelux beeldmerk van een roze lintje met inschrijvingsnummer 792330, Benelux woordmerk PINK RIBBON met inschrijvingsnummer 792329, Benelux woord-/beeldmerk PINK RIBBON met inschrijvingsnummer 831870 en Benelux woord-/beeldmerk PINK RIBBON met inschrijvingsnummer 831869 zijn geregistreerde merken van Pink Ribbon.

Ongevraagd toegestuurde ideeën
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (“Materialen”) op deze Websites plaatst of deze toestuurt aan Pink Ribbon via e-mail of anderszins, zal Pink Ribbon gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Pink Ribbon zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

Je vrijwaart Pink Ribbon hierbij terzake van alle schade en kosten die Pink Ribbon lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid
Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.