Gezond overleven door ondersteuning op maat

Een toenemend aantal borstkankerpatiënten krijgt adjuvante systeemtherapie. Tijdens deze therapie en in het bijzonder na de adjuvante chemotherapie begint de periode waarin het gewone leven weer wordt opgepakt. Een deel van de patiënten ervaart knelpunten op psychosociaal en/of lichamelijk gebied, zoals relationele problematiek, vermoeidheid, opvliegers en orgaanschade ten gevolge van de behandeling. Binnen de sector Oncologie van het UMCG is er een werkgroep psychosociale screening en begeleiding opgezet. Dit heeft er in geresulteerd dat op de multidisciplinaire oncologie polikliniek alle patiënten op de poli digitaal de lastthermometer kunnen invullen.

Hoe wordt/is het project uitgevoerd?
Er is een werkgroep psychosociale screening en begeleiding opgezet. Dit heeft er in geresulteerd dat op de multidisciplinaire oncologie polikliniek alle patiënten op de poli digitaal de lastthermometer kunnen invullen. De aangestelde psychologen hebben de zorg voor onze patiënten verder uitgebreid. Er is praktische informatie gemaakt in de vorm van folders en interactieve informatie wordt via onze website aangeboden. Het door Pink Ribbon mogelijk gemaakte onderzoek heeft zich gericht op borstkankerpatiënten in de fase na beëindiging van de adjuvante chemotherapie. In een studie is kwaliteit van leven door middel van vragenlijsten en de lastthermometer gemeten. Daarbij werden vrouwen ook gevraagd naar hun tevredenheid met de aangegeven gezondheid en kwaliteit van leven. De metingen zijn na een jaar herhaald.
De uitkomst van dit onderzoek is dat tevredenheid over gezondheid en kwaliteit van leven in een jaar toeneemt en dat deze meetinstrumenten verschillende aspecten van psychosociaal welbevinden belichten. Het ‘healthy survivorship’ plan van aanpak wordt als model op de poli geïmplementeerd.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Het project is afgerond. Er zijn folders en een interactieve website gemaakt. Hiermee wordt (vroege) screening naar psychosociaal welbevinden gefaciliteerd en worden vrouwen aangemoedigd om zelf, in hun eigen omgeving, informatie over hun klachten te bestuderen en te delen met hun naasten. Verwijzing naar hulpverleners wordt hiermee laagdrempelig gefaciliteerd. De psycholoog heeft medewerkers van het UMCG, maar ook uit onze regio, geschoold met betrekking tot psychosociale screening van borstkankerpatiënten. De ‘healthy survivorship’ aanpak voor alle vrouwen met borstkanker is in het UMCG uitgewerkt en ingevoerd.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
De interventies zijn geïmplementeerd in de multidisciplinaire Oncologie-poli. Dit heeft een positief effect op het welbevinden van vrouwen.